Τηλεκύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής

Κάθε Πέμπτη στις 21.00 μελετάμε την Αγία Γραφή με τη βοήθεια του π. Μιχαήλ Σαντοριναίου, ιεροκήρυκα Ι.Μ. Θεσσαλονίκης. Φέτος, εντρυφούμε σε ένα από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Με φυσική παρουσία στο εντευκτήριο και με αναμετάδοση για όσους αδυνατούν να προσέλθουν.

Η επόμενη συνάντηση

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στις 21.00

Το αγιογραφικό κείμενο

Ιακώβου 3:1-12

1

Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρῖμα ληψόμεθα·

Ἀδελφοί μου, μήν παίρνετε πολλοί τή θέση τοῦ διδασκάλου, διότι γνωρίζετε ὅτι ἐμεῖς πού διδάσκουμε θά κριθοῦμε πιό αὐστηρά καί συνεπῶς θά ἔχουμε μεγαλύτερη τιμωρία.

2

πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα.

Θά τιμωρηθοῦμε πιό αὐστηρά, διότι ὅλοι κάνουμε σφάλματα σέ πολλές περιπτώσεις· κι ἀπ’ ὅλες τίς παρεκτροπές οἱ εὐκολότερες καί συχνότερες εἶναι ὅσες γίνονται μέ τή γλώσσα. Σ’ αὐτές κινδυνεύει νά πέσει καί ὅποιος παίρνει μόνος του τή θέση τοῦ δασκἀλου. Πράγματι. Ἄν κάποιος δέν κάνει σφάλματα μέ τά λόγια του, αὐτός εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καί ἔχει τή δύναμη νά χαλιναγωγήσει καί νά συγκρατήσει καί ὁλόκληρο τόν ἑαυτό του. Γι’ αὐτό πρέπει καί ὁ δάσκαλος νά εἶναι τέλειος, γιά νά μήν ἁμαρτάνει μέ τή γλώσσα του καί γιά νά ἀποφύγει τήν αὐστηρότερη κρίση μέ τήν ὁποία θά κριθοῦν ὅσοι διδάσκουν.

3

ἴδε τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν πρὸς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν.

Καί γιά νά πεισθεῖτε ὅτι ὅποιος δέν κάνει σφάλματα στά λόγια του εἶναι τέλειος, σᾶς φέρνω δύο παραδείγματα: Κοιτάξτε. Βάζουμε στά στόματα τῶν ἀλόγων τά χαλινάρια, γιά νά τά κάνουμε νά πειθαρχοῦν σέ μᾱς· κι ἔτσι μέ τό χαλινάρι κατευθύνουμε ὅλο τό σῶμα τους.

4

ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούληται.

Δεῑτε κι αὐτά τά ἄψυχα πλοῖα· ἄν καί εἶναι τόσο μεγάλα καί σπρώχνονται ἀπό σκληροῦς καί ὁρμητικοῦς ἀνέμους, διευθύνονται μέ ἕνα πολύ μικρό τιμόνι, τό πηδάλιο. Κι αὐτός πού τά διευθύνει μπορεῖ μέ τό πηδάλιο νά τά κατευθύνει ὅπου θέλει.

5

οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ μεγαλαυχεῖ. ἰδοὺ ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει! 

Ἔτσι καί ἡ γλώσσα εἶναι ἕνα μικρό μέλο, καυχιέται ὅμως μέ ἀλαζονεία γιά τά μεγάλα κακά πού δημιουργεῖ. Νά, λίγη φωτιά πῶς φουντώνει καί καταστρέφει ἐκτεταμένα καί πυκνά δάση!

6

καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. οὕτως ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης.

Καί ἡ γλώσσα εἶναι φωτιά, ἕνας ὁλόκληρος κόσμος κι ἕνα μεγάλο πλῆθος ἀδικίας. Ὁπως μιά μικρή φωτιά ἀνάβει μεγάλη πυρκαγιά, ἔτσι καί ἡ γλώσσα εἶναι τό μικρό μέλος σέ σχέση μέ τά ἅλλα μέλη μας πού μολύνει ὅμως ὅλο τό σῶμα καί ἀνάβει πυρκαγιά στόν κύκλο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Κι ἔπειτα καίγεται κι αὐτή ἀπό τό πῦρ τῆς κολάσεως, μέ τό ὁποῖο θά τιμωρηθοῦν οἱ παρεκτροπές καί οἱ ἀδικίες της.

7

πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ,

Φοβερό πραγματικά καί ἀσυγκράτητο κακό ἡ γλώσσα! Κι αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὅτι κάθε φυσική ἀγριότητα, καί τῶν θηρίων καί τῶν πτηνῶν καί τῶν ἐρπετῶν καί τῶν θαλασσίων ὅντων, δαμάζεται ἀπό τή φυσική ἰκανότητα καί ἐπινοητικότητα τοῦ ἀνθρώπου·

8

τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται ἀνθρώπων δαμάσαι· ἀκατάσχετον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου.

τή γλώσσα ὅμως κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν μπορεῖ νά τή δαμάσει. Εἶναι ἀσυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.

9

ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας·

Κι ἐνῶ σέ ὁρισμένες περιπτώσεις τή χρησιμοποιοῦμε γιά τό καλό, αὐτό δέν τή συγκρατεῖ καί δέν τήν ἀσφαλίζει ἀπό τό κακό. Πράγματι· μ’ αὐτήν δοξολογοῦμε τόν Θεό καί Πατέρα, ἀλλά καί μ’ αὐτήν καταριόμαστε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν πλασθεῖ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ.

10

ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτω γίνεσθαι.

Ἀπό τό ἴδιο στόμα βγαίνει δοξολογία καί κατάρα. Ἀλλά, ἀδελφοί μου, δέν πρέπει νά γίνονται αὐτά ἔτσι, καί νά ἀνακατεύοντται οἱ εὐλογίες μέ τίς κατάρες.

11

μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;

Μήπως ἡ πηγή ἀπό τό ἴδιο στόμα ἀναβλύζει νερό πόσιμο καί δροσιστικό, καί νερό ἀλμυρό καί πικρό

12

μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία πηγὴ ἁλυκὸν καὶ γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ.

Μήπως εἶναι δυνατόν, ἀδελφοί μου, ἡ συκιά νά κάνει ἐλιές ἤ το ἀμπέλι σύκα; Ἔτσι καί καμία πηγή δέν εἶναι δυνατόν νά βγάζει συγχρόνως ἀλμυρό καί γλυκό δροσιστικό νερό. Συνεπώς κι ἀπό τό ἴδιο στόμα δέν πρέπει νά βγαίνει εὐλογία καί κατάρα.

Ἡ Καινή Διαθήκη μέ σύντομη ἐρμηνεία, Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, Ἀπόδοση στήν κοινή νεοελληνική: Μάριος Ν. Δομουχτσῆς

Η προηγούμενη συνάντηση
Παλαιότερες συναντήσεις
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Ιακώβου 2:14-19

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ιακώβου 2:11-13

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Ιακώβου 2:5-10

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Ιακώβου 1:27-2:5

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

Ιακώβου 1:25-26

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Ιακώβου 1:23-25

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

Ιακώβου 1:20-25

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:18-19

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:17-18

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:14-17

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:12-13

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:9-11

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:6-10

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:5

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

Ιακώβου 1:2-4

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Ιακώβου 1:1-2

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Ιακώβου 1:1

Βοήθημα μελέτης

Λίστα με τους κύκλους των προηγούμενων ετών ταξινομημένους ανά στίχο, για να βοηθηθείτε στη μελέτη σας:

wdt_ID Βιβλίο Κεφάλαιο Στίχος Βίντεο
1 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=jORNOE5TlIY
2 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 2 https://www.youtube.com/watch?v=u1-YbBspq94
3 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 3 https://www.youtube.com/watch?v=u1-YbBspq94
4 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 4 https://www.youtube.com/watch?v=u1-YbBspq94
5 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 5 https://www.youtube.com/watch?v=fW8FiZTpLcg
6 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 6 https://www.youtube.com/watch?v=fW8FiZTpLcg
7 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 6 https://www.youtube.com/watch?v=sXPKrNQuevQ
8 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 7 https://www.youtube.com/watch?v=fW8FiZTpLcg
9 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 7 https://www.youtube.com/watch?v=sXPKrNQuevQ
10 Α΄ Θεσσαλονικείς 1 8 https://www.youtube.com/watch?v=sXPKrNQuevQ
Βιβλίο Κεφάλαιο Στίχος Βίντεο