Γραμματέας

Startup αναζητεί Γραμματέα (γυναίκα).

Απαιτούνται:

  • Άριστη γνώση MS Office
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
  • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
  • Διακριτικότητα και εχεμύθεια
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Πτυχίο/πιστοποίηση οποιουδήποτε επιπέδου εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο σχετικό πεδίο, θα ληφθεί υπόψη